Sopsortering

Vi har källsortering i våra fastigheter.

I alla fastigheter finns separata kärl för brännbart avfall, matavfall och restavfall, men källsorteringen kan skilja sig åt från fastighet till fastighet. Detta beroende på storleken av soprummen. Kontakta din områdesansvarige om du är osäker.

Övrigt avfall lämnas till återvinningsstationerna som finns i respektive fastighets närhet.

Det är av största vikt att alla sköter sorteringen rätt.